การแก้ไขปัญหาของ SZ-V

ข้อผิดพลาด

0003

AUX Over Current

การแจ้งเตือน: กระแสไฟของ AUX เกิน
SZ-V ตรวจพบกระแสไฟเกินในเอาต์พุต AUX เอาต์พุต AUX เข้าสู่สถานะปิด (OFF) หลังจาก SZ-V ตรวจพบการเตือนนี ้(พัลส์การตรวจสอบถูก ส่งออกเป็นระยะๆ ) OSSD ยังคงทำงานปกติ

ตรวจสอบการเดินสายระหว่างเอาต์พุต AUX แต่ละ ตัวและโหลด ดูว่าโหลดชำรุดหรือไม่ นอกจากนี ้ควร ตรวจสอบกระแสไฟของเอาต์พุต AUX ด้วย

0300

Conflict IP Address

การแจ้งเตือน: การซำ้ กันของที่อยู่ IP
ที่อยู่ IP ของ SZ-V ซำ้ กันด้วยอุปกรณ์อื่น

ตัง้ ค่าที่อยู่ IP ใหม่อีกครัง้ สำหรับรายละเอียด โปรด ดูที่ “คู่มือผู้ใช้งาน SZ-V ซีรี่ส์”

0400

Window Pollution (Head1)

การแจ้งเตือนกรอบลำแสง
กรอบลำแสงของหัวสแกนที่ 1 อาจสกปรกหรือ ชำรุด

OSSD จะเข้าสู่สถานะปิด (OFF) หากยังปล่อยไว้ เช่นนัน้ ทำความสะอาดกรอบลำแส

0800

Window Pollution (Head 2)

การแจ้งเตือนกรอบลำแสง
กรอบลำแสงของหัวสแกนที่ 2 อาจสกปรกหรือ ชำรุด

OSSD จะเข้าสู่สถานะปิด (OFF) หากยังปล่อยไว้ เช่นนัน้ ทำความสะอาดกรอบลำแส

0C00

Window Pollution (Head 3)

การแจ้งเตือนกรอบลำแสง
กรอบลำแสงของหัวสแกนที่ 3 อาจสกปรกหรือ ชำรุด

OSSD จะเข้าสู่สถานะปิด (OFF) หากยังปล่อยไว้ เช่นนัน้ ทำความสะอาดกรอบลำแส

0401

Light Interference (Head 1)

การแจ้งเตือนแสงรบกวน
หัวสแกนที่ 1 กำลังประสบปัญหาแสงรบกวน เช่น จากหลอดไส้ หลอดแสงฟลูออเรสเซนต์ ไฟแฟลช หรือโฟโตอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์ อาจมีการรบกวน กันระหว่าง SZ-V

ขณะที่ SZ-V กำลังทำงานอย่างปกติ OSSD อาจ เข้าสู่สถานะปิด (OFF) โดยไม่เจตนา

0801

Light Interference (Head 2)

การแจ้งเตือนแสงรบกวน
หัวสแกนที่ 2 กำลังประสบปัญหาแสงรบกวน เช่น จากหลอดไส้ หลอดแสงฟลูออเรสเซนต์ ไฟแฟลช หรือโฟโตอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์ อาจมีการรบกวน กันระหว่าง SZ-V

ขณะที่ SZ-V กำลังทำงานอย่างปกติ OSSD อาจ เข้าสู่สถานะปิด (OFF) โดยไม่เจตนา

0C01

Light Interference (Head 3)

การแจ้งเตือนแสงรบกวน
หัวสแกนที่ 3 กำลังประสบปัญหาแสงรบกวน เช่น จากหลอดไส้ หลอดแสงฟลูออเรสเซนต์ ไฟแฟลช หรือโฟโตอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์ อาจมีการรบกวน กันระหว่าง SZ-V

ขณะที่ SZ-V กำลังทำงานอย่างปกติ OSSD อาจ เข้าสู่สถานะปิด (OFF) โดยไม่เจตนา

0402

High Reflection (Head 1)

การแจ้งเตือน: ฉากหลังที่มีแสงสะท้อนสูง
มีฉากหลังที่มีแสงสะท้อนสูงด้านหลัง พืน้ ที่ป้ องกันที่กำหนดของหัวสแกนที่ 1 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตรวจจับ

ฉากหลังที่มีแสงสะท้อนสูงต้องไม่อยู่ภายใน 1.5 m จากแนวขอบของพืน้ ที่ป้ องกัน (นำฉากหลังออกหรือ ลดการสะท้อนแสง) หากคุณไม่สามารถทำ มาตรการแก้ไขตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ คุณต้อง เพิ่มระยะห่างอีก 200 mm เพื่อเป็นระยะห่างเสริมที่ จำเป็นให้กับพืน้ ที่ป้ องกัน ในการคำนวณระยะ ปลอดภัย

0802

High Reflection (Head 2)

การแจ้งเตือน: ฉากหลังที่มีแสงสะท้อนสูง
มีฉากหลังที่มีแสงสะท้อนสูงด้านหลัง พืน้ ที่ป้ องกันที่กำหนดของหัวสแกนที่ 2 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตรวจจับ

ฉากหลังที่มีแสงสะท้อนสูงต้องไม่อยู่ภายใน 1.5 m จากแนวขอบของพืน้ ที่ป้ องกัน (นำฉากหลังออกหรือ ลดการสะท้อนแสง) หากคุณไม่สามารถทำ มาตรการแก้ไขตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ คุณต้อง เพิ่มระยะห่างอีก 200 mm เพื่อเป็นระยะห่างเสริมที่ จำเป็นให้กับพืน้ ที่ป้ องกัน ในการคำนวณระยะ ปลอดภัย

0C02

High Reflection (Head 3)

การแจ้งเตือน: ฉากหลังที่มีแสงสะท้อนสูง
มีฉากหลังที่มีแสงสะท้อนสูงด้านหลัง พืน้ ที่ป้ องกันที่กำหนดของหัวสแกนที่ 3 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตรวจจับ

ฉากหลังที่มีแสงสะท้อนสูงต้องไม่อยู่ภายใน 1.5 m จากแนวขอบของพืน้ ที่ป้ องกัน (นำฉากหลังออกหรือ ลดการสะท้อนแสง) หากคุณไม่สามารถทำ มาตรการแก้ไขตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ คุณต้อง เพิ่มระยะห่างอีก 200 mm เพื่อเป็นระยะห่างเสริมที่ จำเป็นให้กับพืน้ ที่ป้ องกัน ในการคำนวณระยะ ปลอดภัย

0001

Muting lamp open

การแจ้งเตือนไฟแสดงการปิดการทำงานชั่วคราว (ไม่ได้เชื่อมต่อ)
มีปัญหา ที่ไฟแสดงการปิดการทำงานชั่วคราวที่ เชื่อมต่อกับเอาต์พุตไฟแสดงการปิดการทำงาน ชวั่ คราว (ไฟแสดงการปิดการทำงานชวั่ คราวไม่ได้ เชื่อมต่อหรือชำรุด)

โปรดตรวจสอบดังนี

 • มีการเชื่อมต่อเอาต์พุตไฟแสดงการปิดการ ทำงานชั่วคราวกับไฟแสดงการปิดการทำงาน ชั่วคราวอย่างถูกต้องหรือไม่
 • ไฟแสดงการปิดการทำงานชวั่ คราวชำรุดหรือไม่
 • พิกัด/ข้อมูลจำเพาะของไฟแสดงการปิดการ ทำงานชวั่ คราวอยู่ภายในช่วงของเอาต์พุต หรือไม่
0002

Muting lamp Over current

การแจ้งเตือนไฟแสดงการปิดการทำงานชั่วคราว (กระแสไฟเกิน)
ไฟแสดงการปิดการทำงานชวั่ คราวเชื่อมต่อกับ เอาต์พุตมีกระแสไฟเกินพิกัดกระแสไฟ

โปรดตรวจสอบดังนี:

 • มีการเชื่อมต่อเอาต์พุตไฟแสดงการปิดการ ทำงานชั่วคราวกับไฟแสดงการปิดการทำงาน ชั่วคราวอย่างถูกต้องหรือไม่
 • ไฟแสดงการปิดการทำงานชวั่ คราวชำรุดหรือไม่
 • พิกัด/ข้อมูลจำเพาะของไฟแสดงการปิดการ ทำงานชวั่ คราวอยู่ภายในช่วงของเอาต์พุต หรือไม่
0600

Camera (Head 1)

ข้อผิดพลาดของกล้อง
มีข้อผิดพลาดเกิดขึน้ กับบริเวณกล้องของหัวสแกน ที่ 1

ปิดเครื่อง SZ-V แล้วเปิดอีกครัง้ หากการปิดเปิด เครื่องใหม่ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาด ให้เปลี่ยน หัวสแกน

0A00

Camera (Head 2)

ข้อผิดพลาดของกล้อง
มีข้อผิดพลาดเกิดขึน้ กับบริเวณกล้องของหัวสแกน ที่ 2

ปิดเครื่อง SZ-V แล้วเปิดอีกครัง้ หากการปิดเปิด เครื่องใหม่ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาด ให้เปลี่ยน หัวสแกน

0E00

Camera (Head 3)

ข้อผิดพลาดของกล้อง
มีข้อผิดพลาดเกิดขึน้ กับบริเวณกล้องของหัวสแกน ที่ 3

ปิดเครื่อง SZ-V แล้วเปิดอีกครัง้ หากการปิดเปิด เครื่องใหม่ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาด ให้เปลี่ยน หัวสแกน

0200

History Store

ข้อผิดพลาดของประวัติการตรวจจับ
ไม่สามารถเรียกคืนประวัติการตรวจจับได้อย่าง ครบถ้วน

โอนการตัง้ ค่าอีกครั้ง หาก ยังไม่สามารถแก้ไข ปัญหา ให้เปลี่ยนจอแสดงผล

0601

History Store (Head 1)

ข้อผิดพลาดของประวัติการตรวจจับ
ไม่สามารถเรียกคืนประวัติการตรวจจับของหัว สแกน 1 ได้อย่างครบถ้วน

โอนการตัง้ ค่าอีกครั้ง หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้เปลี่ยนหัวสแกน

0A01

History Store (Head 2)

ข้อผิดพลาดของประวัติการตรวจจับ
ไม่สามารถเรียกคืนประวัติการตรวจจับของหัว สแกน 2 ได้อย่างครบถ้วน

โอนการตัง้ ค่าอีกครั้ง หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้เปลี่ยนหัวสแกน

0E01

History Store (Head 3)

ข้อผิดพลาดของประวัติการตรวจจับ
ไม่สามารถเรียกคืนประวัติการตรวจจับของหัว สแกน 3 ได้อย่างครบถ้วน

โอนการตัง้ ค่าอีกครั้ง หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้เปลี่ยนหัวสแกน

000A

PROFIsafe Parameter (F_Source_Add)

ข้อผิดพลาดพารามิเตอร์ PROFIsafe
F_Source_Add ไม่ถูกต้อง

โอนการตัง้ ค่า ที่เกี่ยวข้องกับ PROFIsafe อีกครั้ง หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้เปลี่ยน จอแสดงผล

000B

PROFIsafe Parameter (F_Dest_Add)

ข้อผิดพลาดพารามิเตอร์ PROFIsafe
F_Dest_Add ไม่ถูกต้อง

โอนการตัง้ ค่า ที่เกี่ยวข้องกับ PROFIsafe อีกครั้ง หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้เปลี่ยน จอแสดงผล

000C

PROFIsafe Failsafe Parameter

ข้อผิดพลาดพารามิเตอร์ PROFIsafe
พบข้อผิดพลาดพารามิเตอร์ PROFIsafe

โอนการตัง้ ค่า ที่เกี่ยวข้องกับ PROFIsafe อีกครั้ง หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้เปลี่ยน จอแสดงผล

000D

PROFIsafe Transmission

ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร PROFIsafe การสื่อสาร
PROFIsafe ล้มเหลว

ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายและค่า ของ F_WD_Time

0410

Window Error (Head 1)

 • กรอบลำแสงของหัวสแกนที่ 1 อาจสกปรกหรือมี รอยขีดข่วน
 • กรอบลำแสงของหัวสแกนที่ 1 อาจชำรุด

ทำความสะอาดกรอบลำแสง
สะอาดกรอบลำแสง” หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ หลังจากทำความสะอาด ให้เปลี่ยนกรอบลำแสง

0421

Window Error (Head1)

 • กรอบลำแสงของหัวสแกนที่ 2 อาจสกปรกหรือมี รอยขีดข่วน
 • กรอบของหัวสแกนที่ 2 อาจชำรุด

ทำความสะอาดกรอบลำแสง
สะอาดกรอบลำแสง” หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ หลังจากทำความสะอาด ให้เปลี่ยนกรอบลำแสง

0810

Window Error (Head 2)

 • กรอบลำแสงของหัวสแกนที่ 2 อาจสกปรกหรือมี รอยขีดข่วน
 • กรอบของหัวสแกนที่ 2 อาจชำรุด

ทำความสะอาดกรอบลำแสง
สะอาดกรอบลำแสง” หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ หลังจากทำความสะอาด ให้เปลี่ยนกรอบลำแสง

0821

Window Error (Head2)

 • กรอบลำแสงของหัวสแกนที่ 2 อาจสกปรกหรือมี รอยขีดข่วน
 • กรอบของหัวสแกนที่ 2 อาจชำรุด

ทำความสะอาดกรอบลำแสง
สะอาดกรอบลำแสง” หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ หลังจากทำความสะอาด ให้เปลี่ยนกรอบลำแสง

0C10

Window Error (Head 3)

 • กรอบลำแสงของหัวสแกนที่ 3 อาจสกปรกหรือมี รอยขีดข่วน
 • กรอบลำแสงของหัวสแกนที่ 3 อาจชำรุด

ำความสะอาดกรอบลำแสง
สะอาดกรอบลำแสง” หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ หลังจากทำความสะอาด ให้เปลี่ยนกรอบลำแสง

0C21

Window Error (Head3)

 • กรอบลำแสงของหัวสแกนที่ 3 อาจสกปรกหรือมี รอยขีดข่วน
 • กรอบลำแสงของหัวสแกนที่ 3 อาจชำรุด

ทำความสะอาดกรอบลำแสง
สะอาดกรอบลำแสง” หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ หลังจากทำความสะอาด ให้เปลี่ยนกรอบลำแสง

0411

MI Error (Head 1)

ข้อผิดพลาดของ MI (ข้อผิดพลาดของการรบกวนที่ เกิดจากมนุษย์)

 • มีโครงสร้างทมีี่การสะท้อนต่ำมากอยู่ใกล้กับ SZ-V
 • SZ-V ไม่สามารถตรวจจับการสะท้อนแบบ กระจายจากวัตถุที่มีการตรวจจับหรือโครงสร้าง นอกพืน้ ที่ป้ องกัน SZ-V สร้างข้อผิดพลาดหากไม่ สามารถตรวจจับสิ่งใด เกิน 60 องศา
 • ถอดโครงสร้างที่มีการสะท้อนตา่ํ อยู่ใกล้กับ SZ-V ออก
 • จัดตำแหน่งโครงสร้างนอกพืน้ ที่ป้ องกัน เพื่อให้ SZ-V ตรวจจับการสะท้อนแบบกระจายจาก โครงสร้าง
0811

MI Error (Head 2)

ข้อผิดพลาดของ MI (ข้อผิดพลาดของการรบกวนที่ เกิดจากมนุษย์)

 • มีโครงสร้างทมีี่การสะท้อนต่ำมากอยู่ใกล้กับ SZ-V
 • SZ-V ไม่สามารถตรวจจับการสะท้อนแบบ กระจายจากวัตถุที่มีการตรวจจับหรือโครงสร้าง นอกพืน้ ที่ป้ องกัน SZ-V สร้างข้อผิดพลาดหากไม่ สามารถตรวจจับสิ่งใด เกิน 60 องศา
 • ถอดโครงสร้างที่มีการสะท้อนตา่ํ อยู่ใกล้กับ SZ-V ออก
 • จัดตำแหน่งโครงสร้างนอกพืน้ ที่ป้ องกัน เพื่อให้ SZ-V ตรวจจับการสะท้อนแบบกระจายจาก โครงสร้าง
0C11

MI Error (Head 3)

ข้อผิดพลาดของ MI (ข้อผิดพลาดของการรบกวนที่ เกิดจากมนุษย์)

 • มีโครงสร้างทมีี่การสะท้อนต่ำมากอยู่ใกล้กับ SZ-V
 • SZ-V ไม่สามารถตรวจจับการสะท้อนแบบ กระจายจากวัตถุที่มีการตรวจจับหรือโครงสร้าง นอกพืน้ ที่ป้ องกัน SZ-V สร้างข้อผิดพลาดหากไม่ สามารถตรวจจับสิ่งใด เกิน 60 องศา
 • ถอดโครงสร้างที่มีการสะท้อนตา่ํ อยู่ใกล้กับ SZ-V ออก
 • จัดตำแหน่งโครงสร้างนอกพืน้ ที่ป้ องกัน เพื่อให้ SZ-V ตรวจจับการสะท้อนแบบกระจายจาก โครงสร้าง
0010

OSSD 1 Error

ข้อผิดพลาดของ OSSD

 • OSSD เกิดการลัดวงจร อีกนัยหนึ่ง มีการเดิน สายไฟผิดพลาด
 • OSSD เกิดการกระชากในแรงดันไฟฟ้าเนื่องจาก โหลดเหนี่ยวนำ
 • OSSD กำลังได้รับผลกระทบจาก สภาพแวดล้อม EMC
 • OSSD ชำรุด
 • ตรวจสอบการเดินสายไฟสำหรับ OSSD
 • ใช้ โหลดที่มีฟังก์ชั่นการลดการกระชากหรือใช้ การป้องกันการกระชากสำหรับโหลด
 • ตรวจสอบการเดินสายไฟโดยรอบและ สภาพแวดล้อม EMC
 • เปลี่ยนหน้าจอแสดงผล
0011

OSSD 2 Error

ข้อผิดพลาดของ OSSD

 • OSSD เกิดการลัดวงจร อีกนัยหนึ่ง มีการเดิน สายไฟผิดพลาด
 • OSSD เกิดการกระชากในแรงดันไฟฟ้าเนื่องจาก โหลดเหนี่ยวนำ
 • OSSD กำลังได้รับผลกระทบจาก สภาพแวดล้อม EMC
 • OSSD ชำรุด
 • ตรวจสอบการเดินสายไฟสำหรับ OSSD
 • ใช้ โหลดที่มีฟังก์ชั่นการลดการกระชากหรือใช้ การป้องกันการกระชากสำหรับโหลด
 • ตรวจสอบการเดินสายไฟโดยรอบและ สภาพแวดล้อม EMC
 • เปลี่ยนหน้าจอแสดงผล
0012

OSSD 3 Error

ข้อผิดพลาดของ OSSD

 • OSSD เกิดการลัดวงจร อีกนัยหนึ่ง มีการเดิน สายไฟผิดพลาด
 • OSSD เกิดการกระชากในแรงดันไฟฟ้าเนื่องจาก โหลดเหนี่ยวนำ
 • OSSD กำลังได้รับผลกระทบจาก สภาพแวดล้อม EMC
 • OSSD ชำรุด
 • ตรวจสอบการเดินสายไฟสำหรับ OSSD
 • ใช้ โหลดที่มีฟังก์ชั่นการลดการกระชากหรือใช้ การป้องกันการกระชากสำหรับโหลด
 • ตรวจสอบการเดินสายไฟโดยรอบและ สภาพแวดล้อม EMC
 • เปลี่ยนหน้าจอแสดงผล
0013

OSSD 4 Error

ข้อผิดพลาดของ OSSD

 • OSSD เกิดการลัดวงจร อีกนัยหนึ่ง มีการเดิน สายไฟผิดพลาด
 • OSSD เกิดการกระชากในแรงดันไฟฟ้าเนื่องจาก โหลดเหนี่ยวนำ
 • OSSD กำลังได้รับผลกระทบจาก สภาพแวดล้อม EMC
 • OSSD ชำรุด
 • ตรวจสอบการเดินสายไฟสำหรับ OSSD
 • ใช้ โหลดที่มีฟังก์ชั่นการลดการกระชากหรือใช้ การป้องกันการกระชากสำหรับโหลด
 • ตรวจสอบการเดินสายไฟโดยรอบและ สภาพแวดล้อม EMC
 • เปลี่ยนหน้าจอแสดงผล
0014

OSSD 1 Overcurrent Error

ข้อผิดพลาดกระแสไฟเกินของ OSSD 1
กระแสไฟเกินเกิดขึน้ กับ OSSD 1

ตรวจสอบการเดินสายระหว่าง OSSD 1 และโหลด และดูว่าโหลดชำรุดหรือไม่

0015

OSSD 2 Overcurrent Error

ข้อผิดพลาดกระแสไฟเกินของ OSSD 2
กระแสไฟเกินเกิดขึน้ กับ OSSD 2

ตรวจสอบการเดินสายระหว่าง OSSD 2 และโหลด และดูว่าโหลดชำรุดหรือไม่

0016

OSSD 3 Overcurrent Error

ข้อผิดพลาดกระแสไฟเกินของ OSSD 3
กระแสไฟเกินเกิดขึน้ กับ OSSD 3

ตรวจสอบการเดินสายระหว่าง OSSD 3 และโหลด และดูว่าโหลดชำรุดหรือไม่

0017

OSSD 4 Overcurrent Error

ข้อผิดพลาดกระแสไฟเกินของ OSSD 4
กระแสไฟเกินเกิดขึน้ กับ OSSD 4

ตรวจสอบการเดินสายระหว่าง OSSD 4 และโหลด และดูว่าโหลดชำรุดหรือไม่

002A

Output Over Current Error (in Total)

ข้อผิดพลาดกระแสไฟเกินของเอาต์พุต (ทัง้ หมด)
จำนวนของกระแสไฟทัง้ หมดของเอาต์พุตแต่ละตัว เกินข้อมูลจำเพาะ

ตรวจสอบการเดินสายระหว่างเอาต์พุตแต่ละตัวและ โหลด และดูว่าโหลดชำรุดหรือไม่ “การเดินสายไฟ” ตรวจสอบว่าจำนวนกระแสไฟทัง้ หมดอยู่ภายใน ข้อมูลจำเพาะ “ข้อมูลจำเพาะ”

0018

Muting Lamp Open Error

ข้อผิดพลาดของไฟแสดงการปิดการทำงานชั่วคราว (ไม่ได้เชื่อมต่อ)
มีปัญหา ที่ไฟแสดงการปิดการทำงานชั่วคราวที่ เชื่อมต่อกับเอาต์พุตไฟแสดงการปิดการทำงาน ชวั่ คราว (ไฟแสดงการปิดการทำงานชวั่ คราวไม่ได้ เชื่อมต่อหรือชำรุด)

โปรดตรวจสอบดังนี:

 • มีการเชื่อมต่อเอาต์พุตไฟแสดงการปิดการ ทำงานชั่วคราวกับไฟแสดงการปิดการทำงาน ชั่วคราวอย่างถูกต้องหรือไม่
 • ไฟแสดงการปิดการทำงานชวั่ คราวชำรุดหรือไม่
 • พิกัด/ข้อมูลจำเพาะของไฟแสดงการปิดการ ทำงานชวั่ คราว อยู่ภายในช่วงของเอาต์พุตไฟ แสดงการปิดการทำงานชวั่ คราวหรือไม่
0019

Muting Lamp Over Current Error

ข้อผิดพลาดของไฟแสดงการปิดการทำงานชั่วคราว (กระแสไฟเกิน)
ไฟแสดงการปิดการทำงานชวั่ คราวเชื่อมต่อกับ เอาต์พุตมีกระแสไฟเกินพิกัดกระแสไฟ

โปรดตรวจสอบดังนี:

 • มีการเชื่อมต่อเอาต์พุตไฟแสดงการปิดการ ทำงานชั่วคราวกับไฟแสดงการปิดการทำงาน ชั่วคราวอย่างถูกต้องหรือไม่
 • ไฟแสดงการปิดการทำงานชวั่ คราวชำรุดหรือไม่
 • พิกัด/ข้อมูลจำเพาะของไฟแสดงการปิดการ ทำงานชวั่ คราว อยู่ภายในช่วงของเอาต์พุตไฟ แสดงการปิดการทำงานชวั่ คราวหรือไม่
001A

EDM (OSSD 1/2) Error

ข้อผิดพลาดของ EDM

 • อินพุต EDM ไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก อย่างถูกต้อง
 • อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ OSSD เสียหาย
 • ตรวจสอบการเดินสายไฟอินพุต EDM “ฟังก์ชั่น EDM”
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอกและเปลี่ยนหาก ชำรุด
001B

EDM (OSSD 3/4) Error

ข้อผิดพลาดของ EDM

 • อินพุต EDM ไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก อย่างถูกต้อง
 • อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ OSSD เสียหาย
 • ตรวจสอบการเดินสายไฟอินพุต EDM “ฟังก์ชั่น EDM”
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอกและเปลี่ยนหาก ชำรุด
001C

BANK Input Error

ข้อผิดพลาดอินพุตการเลือกช่อง

 • การรวมสัญญาณของอินพุตการเลือกช่องไม่ เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะ
 • ไม่ได้ทำการเลือกช่องระหว่างเวลาในการเปลี่ยน ช่องที่กำหนด
 • ตรวจสอบการเดินสายไฟของอินพุตการเลือก ช่อง
 • ยืนยันว่าทำการเลือกช่องระหว่างเวลาในการ เปลี่ยนช่องที่กำหนด
001D

BANK Sequence Error

ข้อผิดพลาดของลำดับช่อง
ไม่ได้ทำการเลือกช่องตามลำดับช่องที่กำหนด

ตรวจสอบลำดับช่องและการตัง้ ค่าการตรวจสอบ ลำดับช่อง

001E

Encoder Velocity Error

ข้อผิดพลาดความเร็วของตัวเข้ารหัส
ความเร็วของตัวเข้ารหัสเกินกว่าช่วงความเร็วที่ตัง้ ไว้

ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าความเร็วของตัวเข้ารหัสไม่ เกินช่วงความเร็วที่ตัง้ ไว้

001F

Encoder Pulse Frequency Error (Ch.1)

ข้อผิดพลาดของความถี่พัลส์ในตัวเข้ารหัส (Ch,1)
การเข้าของอินพุตตัวเข้ารหัส 1 ได้รับความถี่เกิน ความถี่พัลส์สูงสุด (100 kHz)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอาต์พุตจากตัวเข้ารหัสไม่ได้ รับความถี่เกินความถี่พัลส์สูงสุด

0020

Encoder Pulse Frequency Error (Ch.2)

ข้อผิดพลาดของความถี่พัลส์ในตัวเข้ารหัส (Ch.2)
การเข้าของอินพุตตัวเข้ารหัส 2 ได้รับความถี่เกิน ความถี่พัลส์สูงสุด (100 kHz)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอาต์พุตจากตัวเข้ารหัสไม่ได้ รับความถี่เกินความถี่พัลส์สูงสุด

0021

Encoder Ch.1/Ch.2 Error

ข้อผิดพลาดของตัวเข้ารหัสไม่ตรงกัน

 • ความแตกต่างในความเร็วของตัวเข้ารหัสสองตัว เกินจากช่วงความคลาดเคลื่อนที่กำหนด
 • ตัวเข้ารหัสสองตัวกำลังหมุนไปในทิศทางตรงกัน ข้าม
 • การเดินสายไฟของอินพุตตัวเข้ารหัสไม่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความแตกต่างในความเร็ข องตัวเข้ารหัสสองตัวไม่เกินช่วงความ คลาดเคลื่อน
 • ทำให้ตัวเข้ารหัสสองตัวหมุนไปในทิศทาง เดียวกัน
 • ตรวจสอบการเดินสายไฟอินพุตตัวเข้ารหัส “ตัวอย่างของการเดินสายไฟ”
0022

Encoder Connection Error (Ch.1)

ข้อผิดพลาดของอินพุตตัวเข้ารหัส (Ch.1)
การเดินสายไฟอินพุตตัวเข้ารหัส 1 ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบการเดินสายไฟอินพุตตัวเข้ารหัส
“ตัวอย่างของการเดินสายไฟ”

0023

Encoder Connection Error (Ch.2)

ข้อผิดพลาดของอินพุตตัวเข้ารหัส (Ch.2)
การเดินสายไฟอินพุตตัวเข้ารหัส 2 ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบการเดินสายไฟอินพุตตัวเข้ารหัส
“ตัวอย่างของการเดินสายไฟ”

0024

Head Communication Error

ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร

 • เชื่อมต่อ สายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง หรือสาย ได้รับความเสียหาย
 • สายเคเบิลที่เชื่อมต่อกำลังได้รับผลกระทบจาก สภาพแวดล้อม EMC
 • แรงดันไฟฟ้ามีการลดลงชั่วคราวหรืออย่าง ต่อเนื่อง
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล
 • ตรวจสอบการเดินสายไฟและสภาพแวดล้อม EMC โดยรอบ
 • เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ เพิ่มกำลังไฟฟ้า หรือเตรียม แหล่งจ่ายไฟเฉพาะสำหรับ SZ-V
0210

Head Communication Error

ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร

 • เชื่อมต่อ สายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง หรือสาย ได้รับความเสียหาย
 • สายเคเบิลที่เชื่อมต่อกำลังได้รับผลกระทบจาก สภาพแวดล้อม EMC
 • แรงดันไฟฟ้ามีการลดลงชั่วคราวหรืออย่าง ต่อเนื่อง
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล
 • ตรวจสอบการเดินสายไฟและสภาพแวดล้อม EMC โดยรอบ
 • เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ เพิ่มกำลังไฟฟ้า หรือเตรียม แหล่งจ่ายไฟเฉพาะสำหรับ SZ-V
0028

Incorrect Wire (input2) Error

ข้อผิดพลาดจากการเดินสายไฟที่ไม่ได้ใช้งาน (อินพุต 2)
ตัง้ ค่าอินพุต 2 เป็น ไม่ได้ใช้งาน แต่ไม่เปิดวงจร

หากตัง้ ค่าอินพุต 2 เป็น ไม่ได้ใช้งาน ให้เปิดวงจร อินพุต 2 ด้วยฉนวนหุ้ม

0029

Incorrect Wire (input6) Error

ข้อผิดพลาดจากการเดินสายไฟที่ไม่ได้ใช้งาน (อินพุต 6)
ตัง้ ค่าอินพุต 6 เป็น ไม่ได้ใช้งาน แต่ไม่เปิดวงจร

หากตัง้ ค่าอินพุต 6 เป็น ไม่ได้ใช้งาน ให้เปิดวงจร อินพุต 6 ด้วยฉนวนหุ้ม

0030

System Memory Error (Type)

ข้อผิดพลาดของการตัง้ ค่า (ชนิด)
ประเภทของจอแสดงผลไม่ตรงกับที่ตัง้ ค่าใน หน่วยความจำระบบ

ตรวจสอบประเภทของจอแสดงผล

0031

System Memory Error (Head)

ข้อผิดพลาดของการตัง้ ค่า (หัว)
จำนวนของหัวสแกนไม่ตรงกับทตีั่ง้ ค่าใน หน่วยความจำระบบ

ตรวจสอบจำนวนหัวสแกน

0032

System Memory Error (Data)

ข้อผิดพลาดของหน่วยความจำระบบ (ข้อมูล)

 • ข้อมูลของหน่วยความจำระบบไม่ถูกต้องหรือ ล้มเหลว
 • ไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลของหน่วยความจำ ระบบ
 • ถ่ายโอนข้อมูลไปยังหน่วยความจำระบบอีกครัง้
 • ตรวจสอบการเดินสายไฟและสภาพแวดล้อม EMC โดยรอบ
0033

System Config. Error (Display unit)

ข้อผิดพลาดของการตัง้ ค่าระบบ (จอแสดงผล)
จอแสดงผลจับคู่กับหน่วยความจำระบบอื่น

โอนการตัง้ ค่าใหม่จาก SZ คอนฟิกูเรเตอร์อีกครั้ง หรือลบข้อมูลการตัง้ ค่าระบบ สำหรับรายละเอียด เกี่ยวกับการล้างข้อมูลการตัง้ ค่าระบบ โปรดดูที่ “คู่มือผู้ใช้งาน SZ-V ซีรี่ส์”

0424

System Config. Error (Head1)

การตัง้ ค่าระบบผิดพลาด (หัวที่1)
หัวสแกนที่ 1 จับคู่กับหน่วยความจำระบบอื่น

โอนการตัง้ ค่าใหม่จาก SZ คอนฟิกูเรเตอร์อีกครั้ง หรือลบข้อมูลการตัง้ ค่าระบบ สำหรับรายละเอียด เกี่ยวกับการล้างข้อมูลการตัง้ ค่าระบบ โปรดดูที่ “คู่มือผู้ใช้งาน SZ-V ซีรี่ส์”

0824

System Config. Error (Head2)

การตัง้ ค่าระบบผิดพลาด (หัวที่2)
หัวสแกนที่ 2 จับคู่กับหน่วยความจำระบบอื่น

โอนการตัง้ ค่าใหม่จาก SZ คอนฟิกูเรเตอร์อีกครั้ง หรือลบข้อมูลการตัง้ ค่าระบบ สำหรับรายละเอียด เกี่ยวกับการล้างข้อมูลการตัง้ ค่าระบบ โปรดดูที่ “คู่มือผู้ใช้งาน SZ-V ซีรี่ส์”

0C24

System Config. Error (Head3)

การตัง้ ค่าระบบผิดพลาด (หัวที่3)
หัวสแกนที่ 3 จับคู่กับหน่วยความจำระบบอื่น

โอนการตัง้ ค่าใหม่จาก SZ คอนฟิกูเรเตอร์อีกครั้ง หรือลบข้อมูลการตัง้ ค่าระบบ สำหรับรายละเอียด เกี่ยวกับการล้างข้อมูลการตัง้ ค่าระบบ โปรดดูที่ “คู่มือผู้ใช้งาน SZ-V ซีรี่ส์”

043E

Window Calibration Error (Head1)

ข้อผิดพลาดของการปรับเทียบกรอบลำแสง

 • การปรับเทียบกรอบลำแสงไม่ได้ดำเนินการอย่าง ถูกต้อง
 • SZ-V ชำรุด
 • ทำการปรับเทียบกรอบลำแสงอีกครั้ง สำหรับ รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับเทียบกรอบลำแสง โปรดดูที่ “คู่มือผู้ใช้งาน SZ-V ซีรี่ส์”
 • เปลี่ยน SZ-V
083E

Window Calibration Error (Head2)

ข้อผิดพลาดของการปรับเทียบกรอบลำแสง

 • การปรับเทียบกรอบลำแสงไม่ได้ดำเนินการอย่าง ถูกต้อง
 • SZ-V ชำรุด
 • ทำการปรับเทียบกรอบลำแสงอีกครั้ง สำหรับ รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับเทียบกรอบลำแสง โปรดดูที่ “คู่มือผู้ใช้งาน SZ-V ซีรี่ส์”
 • เปลี่ยน SZ-V
0C3E

Window Calibration Error (Head3)

ข้อผิดพลาดของการปรับเทียบกรอบลำแสง

 • การปรับเทียบกรอบลำแสงไม่ได้ดำเนินการอย่าง ถูกต้อง
 • SZ-V ชำรุด
 • ทำการปรับเทียบกรอบลำแสงอีกครั้ง สำหรับ รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับเทียบกรอบลำแสง โปรดดูที่ “คู่มือผู้ใช้งาน SZ-V ซีรี่ส์”
 • เปลี่ยน SZ-V
-

System Error

ข้อผิดพลาดของระบบ

 • SZ-V กำลังได้รับผลกระทบจาก สภาพแวดล้อม EMC
 • SZ-V เกิด การสนั่ สะเทือนรุนแรงหรือแรงกระแทก
 • ไม่ได้เชื่อมต่อไฟระหว่างการตัง้ ค่า
 • SZ-V ชำรุด
 • ตรวจสอบการเดินสายไฟและสภาพแวดล้อม EMC โดยรอบ
 • ติดตัง้ SZ-V โดยไม่ให้มีการสนั่ สะเทือนหรือแรง กระแทกเกินกว่าที่กำหนด
 • ทำการตรวจสอบอีกครั้ง
 • เปลี่ยน SZ-V