การแก้ไขปัญหาของ SZ-V

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับ SZ-V คอนฟิ กูเรเตอร์

ไม่สามารถสื่อสารข้อมูลกับ SZ-V(ไม่สามารถลงชื่อเข้าระบบ)

ไม่มีการจ่ายไฟให้กับ SZ

จ่ายไฟให้กับ SZ

สำหรับเชื่อมต่อ USB
ไม่ได้เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับ SZ-V หรือยกเลิกการเชื่อมต่อ

ตรวจสอบสาย USB และพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์

สำหรับเชื่อมต่อ USB
ไม่ได้ติดตัง้ ไดรเวอร์ USB ลงในคอมพิวเตอร์

ดับเบิลคลิกไฟล์ “DPInst” เพื่อดำเนินการ การติดตัง้ ไดรเวอร์ USB เริ่มทำงาน
ไฟล์ "DPInst" อยู่ในโฟลเดอร์ที่ติดตัง้ SZ-V คอนฟิกูเรเตอร์
(C:\Program Files\KEYENCE\SZ-V Configurator\Driver\)

สำหรับเชื่อมต่อ USB
ในกรณีที่ใช้ NPN ที่เลือกในการเลือก PNP/NPN ให้เชื่อมต่อ SZ-V ด้วยขัว้ สายดินขัว้ บวกเข้ากับ คอมพิวเตอร์ด้วยขัว้ สายดินขัว้ ลบผ่านสาย USB

ก่อนที่จะเชื่อมต่อ SZ-V และคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ไม่ควรติดตัง้ สาย SZ-V หรือสายคอมพิวเตอร์ลงดิน ต้องต่อสายสีนำ้ ตาลลงดินเพื่อเริ่มการทำงานปกติ

สำหรับการเชื่อมต่อ Ethernet (สำหรับชนิด SZ-V32N เท่านัน้ )
ไม่ได้เชื่อมต่อสาย Ethernet เข้ากับ SZ-V หรือยกเลิกการเชื่อมต่อ

ตรวจสอบสาย Ehternet และพอร์ต Ethernet บนคอมพิวเตอร์

สำหรับการเชื่อมต่อ Ethernet (สำหรับชนิด SZ-V32N เท่านัน้ )
เครือข่าย SZ-V ไม่ได้รับการตัง้ ค่าอย่างถูกต้อง

ตรวจสอบการตัง้ ค่าเครือข่าย SZ-V

สำหรับการเชื่อมต่อ Ethernet (สำหรับชนิด SZ-V32N เท่านัน้ )
ไม่มีการเลือก SZ-V ที่จะสื่อสารข้อมูลด้วย

เลือก SZ-V ที่จะสื่อสารข้อมูลด้วยโดยผ่าน SZ-V คอนฟิกูเรเตอร์

ไม่สามารถโอนการตัง้ค่า

รุ่นที่กำหนดใน SZ-V คอนฟิกูเรเตอร์ไม่ตรงกับรุ่น SZ-V ตามจริง

ตรวจสอบรุ่น SZ-V ใน “คุณสมบัติ” บนแถบการตัง้ค่า
หากรุ่น SZ-V ไม่ตรงกัน ให้สร้างการตัง้ ค่าใหม่

จำนวนหัวสแกนที่ตัง้ ค่าแตกต่างจากจำนวนหัวสแกนที่มีการเชื่อมต่อจริง

ตรวจสอบจำนวนหัวสแกนที่เชื่อมต่อ

การตัง้ ค่าทัง้ หมดไม่สมบูรณ์

ตรวจสอบการกำหนดค่าทัง้ หมดที่ได้รับการตัง้ ค่า

ตัง้ ค่าพืน้ ที่ป้ องกันหรือพืน้ ทเี่ ตือนที่กำหนดให้มากกว่าข้อมูลจำเพาะ

ตรวจสอบการตัง้ ค่าบนพืน้ ที่ป้ องกัน พืน้ ที่เตือนและขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

คุณไม่มีระดับการอนุญาตให้โอนการตัง้ ค่า

หากโอนการตัง้ ค่าที่ไม่ได้รับอนุมัติ ให้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้รับผิดชอบ
หากโอนการตัง้ ค่าที่ได้รับอนุมัติ ให้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้รับผิดชอบหรือพนักงานบำรุงรัก รักษา

ไม่มีการจ่ายไฟให้กับ SZ-V

จ่ายไฟให้กับ SZ-V

ไม่สามารถทำการตรวจสอบ SZ-V

การตัง้ ค่าในซอฟต์แวร์ไม่ตรงกับการตัง้ ค่าใน SZ-V

จับคู่การตัง้ ค่าระหว่าง SZ-V คอนฟิกูเรเตอร์และ SZ-V ให้ตรงกันก่อนเริ่มการตรวจสอบ
เรียกใช้การตัง้ ค่าบน SZ-V คอนฟิกูเรเตอร์และ ตรวจสอบการทำงานของ SZ-V โอนการตัง้ ค่าไปยัง SZ-V ในทางตรงข้าม ให้เรียกคืนการตัง้ ค่าใน SZ-V เพื่อตรวจสอบการทำงานของ SZ-V ตามการตัง้ ค่า ปัจจุบันใน SZ-V ในกรณีนี ้การตัง้ ค่าทัง้ หมดใน SZ-V คอนฟิกูเรเตอร์จะถูกลบ บันทึกไฟล์ที่ต้องการ

การตัง้ ค่าไม่เสร็จสมบูรณ์

เริ่มตรวจสอบหลังจากโอนการตัง้ ค่าไปยัง SZ-V