การแก้ไขปัญหาของ SZ-V

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของ OSSD

OSSD เข้าสู่สถานะปิด (OFF) เมื่อไม่มีสงิ่ ใดอยู่ ในพืน้ ที่ป้ องกัน

อาจเกิดแสงรบกวนขึน้

ใช้มาตรการการแก้ไขตามคำอธิบายใน “แสง รบกวน”
ต รวจสอบสถานะของแสงรบกวนผ่าน SZ-V คอนฟิ กูเรเตอร์

อาจเกิดการรบกวนระหว่างกันจาก SZ-V อื่น

ใช้มาตรการการแก้ไขตามคำอธิบายใน “การรบกวน ระหว่างกัน”

SZ-V อาจตรวจจับที่พืน้ หรือบริเวณโดยรอบ (ฉากหลัง) เนื่องจากอาจติดตัง้ SZ-V เอียง

ควรปรับมุมและตำแหน่งการติดตัง้ เพื่อไม่ให้ SZ-V ตรวจจับที่พืน้ หรือบริเวณโดยรอบ (ฉากหลัง)

ฉากหลังอยู่ติดกับแนวขอบของพืน้ ที่ป้ องกันที่กำหนด

SZ-V ตรวจจับที่บริเวณโดยรอบ (ฉากหลัง) ให้เคลอื่ นย้ายจากพืน้ ที่ป้ องกันที่กำหนด
หากบริเวณโดยรอบเป็นฉากหลังที่มีแสงสะท้อนสูงให้คำนึงถึงระยะปลอดภัยเพิ่มเติมด้วย

ตำแหน่งของ SZ-V หรือบริเวณโดยรอบ (ฉากหลัง) เปลี่ยนแปลงไป

คืนค่าตำแหน่งของ SZ-V หรือบริเวณโดยรอบ (ฉากหลัง) ทำการตัง้ ค่าพืน้ ที่ป้ องกันอีกครั้ง

โครงสร้างของจุดอ้างอิงไม่ปรากฏขึน้ หรือไม่อยู่ภายในช่วงความคลาดเคลื่อนที่กำหนด

ตรวจสอบตำแหน่งของโครงสร้างของจุดอ้างอิงและ ช่วงความคลาดเคลอื่ น เปลยี่ นแปลงการตัง้ ค่าของ จุดอ้างอิง หากจำเป็น

เปิดใช้งานฟังก์ชั่นหยุดการทำงานเลเซอร์

ให้เลือกปิดอินพุตปิดเลเซอร์ หรือเปลี่ยนไปยังช่องอื่นจากช่องปิดการทำงานเลเซอร์

SZ-V มีสิ่งสกปรกติดบน กรอบลำแสง

ทำความสะอาด กรอบลำแสงตาม “การทำความสะอาดกรอบลำแสง”

SZ-V ตรวจจับฝุ่นผงในอากาศ เช่น ฝุ่นละออง การเปรอะเปื ้อน หรือความชืน้

ใช้มาตรการแก้ไขเพื่อไม่ให้ฝุ่นผงในอากาศเข้าไปในพืน้ ที่ป้ องกัน