การแก้ไขปัญหาของ SZ-V

สถานะอื่นๆ

(ไม่มีข้อมูลบนหน้าจอ)

เครื่องดับหรือแรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้ าอยู่ภายในพิกัดช่วง
ตรวจสอบการเดินสายไฟ “ตัวอย่างของการเดินสายไฟ”

SZ-V อยู่ใน “โหมดประหยัดพลังงาน”

ปิดโหมดประหยัดพลังงาน

SZ-V อาจชำรุด

เปลี่ยนหน้าจอแสดงผล

SZ-V Series Start Up

นี่คือหน้าจอเริ่มต้นที่แสดงหลังจากเปิดเครื่อง

หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นการทำงานปกติ ในเวลาประมาณ 8 วินาที

Waiting for Configuration

  • SZ-V ไม่ได้รับการตัง้ ค่า
  • การตัง้ ค่ายังไม่ได้รับอนุมัติ
  • โอนการตัง้ ค่า
  • อนุมัติการตัง้ ค่า

Normal Operation

SZ-V ทำงานปกติ
OSSD กำลัง เปิด (ON)

ไม่มี

Normal Operation ON Delay

เมื่อฟังก์ชั่นการหน่วงเวลาเปิดทำงาน OSSD จะปิด(OFF)

สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “คู่มือผู้ใช้งาน SZ-V ซีรี่ส์”

Interlock

เมื่อฟังก์ชั่นอินเตอร์ล็อคทำงาน OSSD จะปิด(OFF)
SZ-V ตรวจพบบุคคลหรือวัตถุในพืน้ ที่ป้ องกัน

ยกเลิก ฟังก์ชนั่ อินเตอร์ล็อคโดยคืน SZ-V กลับสู่สถานะที่ไม่มีการตรวจจับวัตถุในพืน้ ที่ป้ องกัน และดำเนินการรีเซ็ตการทำงานโดยใช้อินพุตรีเซ็ตค่า

Interlock Reset Ready

เมื่อฟังก์ชั่นอินเตอร์ล็อคทำงาน OSSD จะปิด(OFF)
ทำการรีเซ็ตเพื่อรีสตาร์ท SZ-V เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกอินเตอร์ล็อค

ยกเลิก ฟังก์ชั่นอินเตอร์ล็อคด้วยการรีเซ็ตโดยใช้อินพุตรีเซ็ตค่า

Interlock Reset Ready 1/2

เมื่อฟังก์ชั่นอินเตอร์ล็อคทำงาน OSSD 1/2 จะปิด(OFF)
ใช้อินพุตรีเซ็ต 1/2 เพื่อรีสตาร์ท SZ-V เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกอินเตอร์ล็อค

ยกเลิก ฟังก์ชั่นอินเตอร์ล็อคด้วยการรีเซ็ตโดยใช้อินพุตรีเซ็ตค่า

Interlock Reset Ready 3/4

เมื่อฟังก์ชั่นอินเตอร์ล็อคทำงาน OSSD 3/4 จะปิด(OFF)
ใช้อินพุตรีเซ็ต 3/4 เพื่อรีสตาร์ท SZ-V เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกอินเตอร์ล็อค

ยกเลิก ฟังก์ชั่นอินเตอร์ล็อคด้วยการรีเซ็ตโดยใช้อินพุตรีเซ็ตค่า

Normal Operation Laser Shutdown

เลือกใช้งานช่องหยุดการทำงานเลเซอร์

เลือกช่องอื่นนอกเหนือจากช่องหยุดการทำงานเลเซอร์

อินพุตปิดเลเซอร์ เปิด (ON)

สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “คู่มือผู้ใช้งาน SZ-V ซีรี่ส์”

Ref. Point Undetected

เมื่อหนึ่งในหัวสแกนไม่มีการตรวจจับจุดอ้างอิง OSSD จะปิด (OFF)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสแกนตรวจจับจุดอ้างอิง

Muting

สภาวะปิดการทำงานชั่วคราว
ฟังก์ชั่นด้านความปลอดภัยถูกปิดการใช้งานชั่วคราวและ OSSD เปิด

ไม่มี

Override

สภาวะแก้ไข
ฟังก์ชั่นด้านความปลอดภัยถูกปิดการใช้งานชั่วคราวและ OSSD เปิด

ไม่มี

Waiting for Bank Input

สถานะกำลังรออินพุตการเลือกช่อง
เมื่อไม่มีการเลือกช่อง OSSD จะ ปิด (OFF)

ตรวจสอบว่าอินพุตการเลือกช่องถูกต้อง

History Saving

กำลังบันทึกประวัติการตรวจจับ
ประวัติการตรวจจับครั้งต่อไปจะไม่ถูกบันทึกจนกว่าการบันทึกประวัติการตรวจจับนีจ้ ะเสร็จสมบูรณ์

SZ-V กลับคืนสู่หน้าจอการทำงานปกติเมื่อบันทึกประวัติการตรวจจับเสร็จสิน้ วิดีโอใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีเพื่อบันทึก

History Saving Suspended

ในการเตรียมบันทึกประวัติการตรวจจับ
ประวัติการตรวจจับครั้งต่อไปจะไม่ถูกบันทึกจนกว่าการเตรียมความพร้อมจะเสร็จสมบูรณ์

SZ-V กลับคืนสู่หน้าจอการทำงานปกติ เมื่อการเตรียมความพร้อมเสร็จสิน้

PC Connection

SZ-V ทำงานปกติ
การสื่อสารข้อมูลกับ SZ คอนฟิกูเรเตอร์

หากการเชื่อมต่อกับ SZ คอนฟิกูเรเตอร์ถูกยกเลิก SZ-V จะกลับสู่หน้าจอทำงานปกติ

การทำงาน เช่น การตัง้ ค่าการส่งจาก SZ คอนฟิกูเรเตอร์กำลังดำเนินการ
OSSD ได้รับการแก้ไขเป็น ปิด (OFF)

เมื่อการทำงานจาก SZ คอนฟิกูเรเตอร์เสร็จสมบูรณ์และการเชื่อมต่อถูกยกเลิก SZ-V จะกลับสู่หน้าจอทำงานปกติ